Algemene voorwaarden
Trauma Academy

10 maart 2021

Algemene voorwaarden Trauma Academy

Artikel 1: Definitie 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Trauma Academy (hierna te noemen Opleidingsinstituut) en opdrachtgevers c.q. deelnemers aan de trainingen en opleidingen en workshops (hierna ook te noemen ‘Trainingen/ workshops’).
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon of het bedrijf waarmee het opleidingsinstituut een overeenkomst sluit met als doel het verzorgen van de trainingen en workshops of daaraan gerelateerde activiteiten zoals lezingen en masterclasses.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de trainingen/workshops deelneemt. In de meeste gevallen zal dat ook degene zijn met wie de overeenkomst wordt aangegaan.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten
2.1. De overeenkomst voor deelname aan een training/workshop komt tot stand door middel van een schriftelijke aanmelding waarna de deelnemer een schriftelijke bevestiging per mail krijgt toegestuurd. Bij een aanmelding wordt er direct betaald voor deelname.
2.2. Wijzigingen in het tot stand komen van de overeenkomsten zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door het Opleidingsinstituut.

Artikel 3: Annulering trainingen/workshops
3.1. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht de aanmelding voor de training/workshop binnen veertien werkdagen na ontvangst van de bevestigingsbrief per e-mail of per post kosteloos te annuleren.
3.2. In geval van annulering van de training/workshop tot 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, betaalt de opdrachtgever/deelnemer alleen de gedane aanbetaling, waarvan sprake is in de bevestigingsbrief.
3.3. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag betaalt opdrachtgever/deelnemer de helft van de deelnamekosten. Wel is het mogelijk zich te laten vervangen door een vervangende deelnemer als deze voldoet aan de toelatingseisen van het Opleidingsinstituut. Ook kan iemand van de wachtlijst (indien aanwezig) zijn/haar plaats innemen. In een dergelijk geval zijn er aan de annulering geen kosten verschuldigd, behoudens de aanbetaling. Deze regeling is van toepassing op alle trainingen, workshops en aanverwante activiteiten.
3.4. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste dag van de training/workshop, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om welke reden dan ook verder niet aan de training deelneemt, betaalt deelnemer of opdrachtgever de volledige trainingskosten van de gehele training/workshop.
3.5 In het geval een deelnemer plotseling ziek wordt of om een andere reden één van de workshops niet kan volgen, dan wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld om die module in te halen in de volgende training/workshop. De trainingskosten van het gevolgde blok worden niet gerestitueerd.
3.6 De annuleringsregeling van losse dagen (bijvoorbeeld een masterclass) luidt als volgt: als deelnemer tot 5 dagen voor aanvang van een dag, de dag annuleert, is hij of zij € 50,– administratiekosten verschuldigd. Bij een latere afzegging is hij of zij verplicht het hele bedrag te betalen, behalve als een deelnemer van de wachtlijst zijn of haar plaats kan innemen. In zo’n geval wordt een eventuele aanbetaling niet gerestitueerd. Mocht de dag om onvoorziene redenen niet doorgaan, dan berichten wij deelnemers tijdig. In een dergelijk geval zijn er uiteraard geen kosten aan verbonden.
3.7 Het Opleidingsinstituut heeft het recht om, met opgave van redenen, de opleiding, training of workshop te annuleren.
3.8 Het Opleidingsinstituut heeft, met opgave van redenen, het recht om de deelname van een deelnemer te weigeren in het geval hij of zij naar oordeel van de opleiders (nog) niet in staat is, om welke redenen dan ook, aan de opleiding/training/workshop deel te nemen.
3.9 In het geval een deelnemer recht heeft op retournering van gelden wordt deze binnen 7 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst teruggestort op het bankrekeningnummer van de deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 4: Betaling van de opleiding/training/workshop
4.1. Het Opleidingsinstituut brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een directe betaling via iDeal. De opdrachtgever/deelnemer dient de deelnamekosten direct te voldoen.
4.2 In het geval de deelnemer en opdrachtgever niet dezelfde persoon en zijn opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor deze betaling zorg te dragen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. Het Opleidingsinstituut spant zich in om de trainingen/workshops naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2. Het Opleidingsinstituut is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
5.3. Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4. Het Opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de schade in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5.5 De deelnemer is verantwoordelijk voor de kosten voortvloeiend uit de schade welke hij/zij veroorzaakt aan de bezittingen van de deelnemers, de groepsruimte of faciliteiten gehuurd of gebruikt door het Opleidingsinstituut.
5.6. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6: Geheimhouding en vertrouwelijkheid
6.1 Door cursisten verstrekte informatie wordt door het Opleidingsinstituut, diens personeel en/of voor het Opleidingsinstituut werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Het Opleidingsinstituut conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
6.2 In de verslagen/huiswerkopdrachten wordt alleen de voornaam gebruikt (of, indien gewenst, een code-naam)

Artikel 7: Participatieovereenkomst en intakeformulier
7.1 Aan het begin van iedere training/workshop krijgt deelnemer een intakeformulier en participatieovereenkomst om in te vullen en te ondertekenen. Het naar waarheid invullen van deze intakeformulieren en participatieovereenkomst is verplicht.
7.2 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de staf of therapeut voldoende te informeren via de participatieovereenkomst en intakeformulier en over zijn/haar medische en/of psychiatrische achtergrond en huidige toestand, alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen daarin. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.

Artikel 8: Overige bepalingen
8.1 Het gebruik van drugs, sterke drank of kalmerende middelen (anders dan bedoeld in 7.2) is niet toegestaan.
8.2 Lichamelijk geweld is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de training/workshop. Tijdens de workshops geldt de ‘Stop’-code, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de therapeut of de cliënt ‘Stop’ zegt.
8.3 De begeleiders zijn gemachtigd om een deelnemer, die, om welke reden dan ook, de groepsactiviteiten belemmert, de toegang tot de training/workshop te ontzeggen. Dit na rijp beraad en overleg. In een dergelijk geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van opleidingsgelden. 8.4 Deelnemers zijn verplicht om tijdens het verblijf in de groep en cursuslocaties uiterste hygiëne in acht te nemen en de richtlijnen van de staf hierover na te volgen.
8.5 De afspraken die gemaakt zijn tijdens de trainingen/workshops, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.
8.6 Het nemen van foto’s is verboden, tenzij in overleg, en is dan uitsluitend voor eigen gebruik toegestaan. Het is verboden om foto’s te verspreiden via sociale media of anderszins.
8.7 Kopiëren van materiaal is verboden, tenzij in overleg toegestaan. Het is niet toegestaan om informatie te verspreiden via sociale media of anderszins.
8.8 Eventueel verstrekt studiemateriaal blijft eigendom van de deelnemer.
8.9 De opdrachtgever/deelnemer heeft bij de totstandkoming van de overeenkomsten kennisgenomen van de onderhavige Algemene Voorwaarden.